Εκπαιδευτικό Προγραμμα

" Αντίο Θυμέ "

"Αντίο Θυμέ"

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Διαχείρισης Θυμού – Επίλυσης Συγκρούσεων με τίτλο: “Αντίο θυμέ”, απευθύνεται στη γνωστική, κοινωνικο-συναισθηματική και ηθική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων, με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινής συμπεριφοράς τους, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη προσαρμοστικών δεξιοτήτων, το διάλογο, τη συνεργασία, καθώς και την ανάληψη ευθύνης σε κοινωνικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Στοχεύει να βοηθήσει τους μαθητές- μέσω της βιωματικής συμμετοχής και αλληλεπίδρασης – να εκπαιδευτούν στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, να μάθουν τεχνικές για τη διαχείριση του θυμού τους και για την ειρηνική επίλυση των πιθανών συγκρούσεων, προωθώντας την αποτελεσματική ομαδική συνεργασία και προσεγγίζοντας με βιωματικό τρόπο τις έννοιες των συναισθημάτων, των δικαιωμάτων, του σεβασμού της διαφορετικότητας, της συνδιαλλαγής και της αλληλεγγύης.

Ειδικότερα, ανάμεσα στους στόχους του συγκεκριμένου ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος, διακρίνουμε τη(ν):

Σε προγενέστερες εφαρμογές του προγράμματος οι μαθητές δήλωσαν ότι: