Οι Σκοποί της εταιρείας είναι:

Άλλοι σκοποί της εταιρείας είναι: